Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

 

Administrator danych osobowych

Paulina Augustynowicz, Szubińska 89, zwana dalej „firmą”

Katarzyna Muszyńska, Szubińska 89, zwana dalej „firmą”

Dane kontaktowe

E-mail: kontakt@stacjajezyk.pl

tel.: 696 357 238, 575 007 343

adres pocztowy: Szubińska 89, 85-312 Bydgoszcz

Powyższe dane są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Źródło danych osobowych

Dane osobowe mogą pochodzić zarówno ze źródła pierwotnego (od samych Państwa), jak również ze źródła wtórnego (od podmiotu trzeciego, np. naszego Klienta, z ogólnodostępnych baz danych czy rejestrów).

Podali nam Państwo swoje dane osobowe:

 • w ramach prowadzonej z nami korespondencji;
 • w związku z realizacją usług.

W ramach zawartych umów z naszymi Klientami, w tym związanych z nauką języka angielskiego, uzyskujemy Państwa dane osobowe w sposób pośredni.

Staramy się przetwarzać jedynie Państwa zwykłe dane osobowe. W przypadku przekazania nam szczególnych kategorii danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezwłocznie je usuniemy. Dane osobowe pozyskujemy również z ogólnodostępnych baz danych, rejestrów (tzw. źródła publiczne).

Cele i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, bo jest to niezbędne do zawarcia, a następnie wykonania umowy zawartej z Państwem albo administratorem lub podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe – w tym do:

 • świadczenia usług w postaci nauki języka angielskiego;
 • wykonywania i zapewnienia obsługi umowy;
 • kontaktowania się z Państwem w związku z wykonywaniem zawartej umowy;
 • utrzymywanie bieżących relacji zawodowych, współpracy zawodowej.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • obsługa Państwa korespondencji;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez firmę obowiązków wynikających z przepisów prawa);
 • spełnienie wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowości;
 • spełnienie wymogów wynikających z innej sprawozdawczości.

Na podstawie zgody, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach:

 • związanych z rekrutacją;
 • przekazywania informacji związanych z działalnością firmy.

Obowiązek podania danych osobowych

W zależności od nawiązanej relacji z firmą wymagamy podania przez Państwa imienia i nazwiska, adresu e-mail, jeżeli jest to wystarczające do załatwienia Państwa sprawy. W celu zawarcia i/lub wykonania zawartej z Państwem umowy możemy również żądać podania nr telefonu, PESEL/NIP oraz adresu do korespondencji czy adresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np.:

 • ze względów rachunkowych lub podatkowych;
 • na potrzeby procesu rekrutacji.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli nawiązać z Państwem żadnych relacji, w tym biznesowych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podacie Państwo tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwicie Państwo nam ich przetwarzanie może to skutkować zaprzestaniem świadczenia usług i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się zwracacie się Państwo do firmy.

Cofnięcie zgody

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, macie Państwo prawo  każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail, telefonicznie lub pisemnie informację o jej cofnięciu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wycofanie zgody może skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się zwracacie się Państwo do firmy.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych. Dodatkowo jeśli uznacie Państwo, że dane osobowe przetwarzane  przez firmę są niezgodne z rzeczywistością, macie Państwo prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia.

Macie Państwo prawo:

 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;
 • wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w cel u realizacji uzasadnionego interesu firmy;
 • do otrzymania od firmy Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody Państwa lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami;
 • aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Państwa wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziłeś wcześniej na to wyraźną zgodę.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w siedzibie firmy, przez telefon, za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@stacjajezyk.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

Proszę pamiętać, że w przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji.

Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez firmę Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sprzeciw w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo się znaleźli.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • podmioty, którym firma powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów (dostawcy i podwykonawcy), np. doradcy, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, bank, operatorzy pocztowi, dostawcy IT i innych usług, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, zakłady ubezpieczeń, itp.;
 • podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Firma przechowuje Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji świadczenia usługi. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez firmę dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa liczony od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób automatyczny

Firma nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany.